Symbiot gør en forskel

Symbiot adskiller sig fra andre fondansøgningsfirmaer ved at vi fokuserer på at søge fondmidler til projekter indenfor emner, som Symbiots fondansøgere har en uddannelse i eller har flere års erhvervserfaring med. 

At vi har uddannelse og erfaring i dit projekts emne, betyder, at vi forstår, hvad du taler om, når du præsenterer dit projekt, og derfor kan vi føre kontrol med og sparre på projektbeskrivelsen, projektplanen, milepæle og CV’er, uden at du skal spilde tid på at genforklare projektets indhold og formål.

Hvad hjælper Symbiot med?

Betragt Symbiot som en ekstrem systematisk projektkoordinator med viden om hvad de enkelte fonde lægger vægt på. Symbiot sikrer oversigt over fondansøgningsprocessen, at alle data som fonden har behov for bliver noteret de korrekte steder, at data er ensartet i og på tværs af alle dokumenter og at deadlines bliver overholdt. Det er din opgave at have de korrekte data og skrive udkastet til ansøgningen, da du altid vil kende dit projekt og markedet bedst.

Du kan læse om selve processen på Fondansøgningsforløb.

Vi anbefaler disse projektemner

For at øge sandsynligheden for at dit projekt bliver godkendt af en fond, så anbefaler Symbiot, at dit projekt indeholder et eller flere af FN’s verdensmål, da de har national og international  bevågenhed.

Symbiot fokuserer på følgende verdensmål fra FN.

Hvis du er usikker på om nedenstående mål passer til dit projekt, så kontakt Symbiot på info@symbiot.dk eller tlf +45 6060 4242 og vi kan tage en snak om det.

 • Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
  Delmål 5.1 Stop alle former for diskrimination af alle kvinder og piger overalt.
  Delmål 5.2 Alle former for vold mod alle kvinder og piger i de offentlige og private rum skal elimineres, herunder menneskehandel og seksuel og andre former for udnyttelse.
  Delmål 5.3 Alle skadelige skikke som børneægteskaber,  tidlige ægteskaber og tvangsægteskaber samt omskæring af piger skal elimineres.
  Delmål 5.4 Ulønnet omsorg og husarbejde skal anerkendes og værdisættes gennem tilgængelighed af offentlige serviceydelser, infrastruktur og politikker for social beskyttelse samt ved at fremme delt ansvar i hjemmet og i forhold til familien, som nationalt passende.
  Delmål 5.5 Kvinder skal sikres fuld og effektiv deltagelse og lige muligheder for lederskab på alle niveauer af beslutningstagning inden for politik, økonomi og det offentlige liv.
  Delmål 5.6 Der skal sikres universel adgang til seksuel og reproduktiv sundhed og reproduktive rettigheder i overensstemmelse med handlingsprogrammet fra den Internationale Konference om Befolkning og Udvikling og Beijing-handlingsplanen samt slutdokumenterne fra deres opfølgningskonferencer.
  Delmål 5.a Der skal gennemføres reformer for at give kvinder lige rettigheder til økonomiske ressourcer samt adgang til ejerskab og kontrol over jord og andre former for ejendom, finansielle tjenester, arv og naturressourcer, i henhold til nationale love.
  Delmål 5.b Øge brug af teknologi, som hjælpemiddel, især informations- og kommunikationsteknologi, for at fremme kvinders rettigheder og muligheder.
  Delmål 5.c Fornuftige politikker og lovgivning, der kan håndhæves, og som fremmer ligestilling mellem kønnene og styrker alle kvinders og pigers rettigheder og muligheder på alle niveauer, skal vedtages og styrkes
 • Mål 13: Klimaindsats
  Delmål 13.1 Styrke modstandskraft og tilpasningsevne til klimarelaterede risici og naturkatastrofer i alle lande.
  Delmål 13.2 Integrere tiltag mod klimaforandringer i nationale politikker, strategier og planlægning.
  Delmål 13.3 Forbedre undervisning, viden, og den menneskelige og institutionelle kapacitet til at  modvirke, tilpasse, begrænse skaderne og tidlig varsling af klimaændringer.
  Delmål 13.a Indfri de udviklede landes forpligtelse, som underskrivere af FN’s Rammekonvention om Klimaændringer, til målet om i fællesskab at mobilisere 100 mia. USD årligt inden 2020 fra alle kilder, for at imødekomme udviklingslandenes behov for meningsfulde modvirkningstiltag og gennemskuelighed ved gennemførelse og fuld igangsættelse af Den Grønne Klimafond via dens kapitalgrundlag snarest muligt.
  Delmål 13.b Fremme mekanismer, der kan øge kapaciteten til effektiv planlægning og forvaltning, som relaterer sig til klimaændringer i de mindst udviklede lande og små østater, og med fokus på kvinder, de unge samt lokale og marginaliserede samfund.
 • Mål 14: Livet i havet
  Delmål 14.1 Inden 2025, skal alle former for havforurening forhindres og væsentligt reduceres, især forurening forårsaget af landbaserede aktiviteter, herunder havaffald og forurening med næringsstoffer.
  Delmål 14.2 Inden 2020, skal hav- og kystnære økosystemer beskyttes og forvaltes bæredygtigt for at undgå større negativ indvirkning, bl.a. ved at styrke deres modstandskraft og ved at genoprette dem for at opnå sunde og produktive have.
  Delmål 14.3 Minimering og håndtering af indvirkningen af forsuringen af havene, bl.a. gennem øget videnskabeligt samarbejde på alle niveauer.
  Delmål 14.4 Inden 2020, skal fiskeri effektivt reguleres, og der skal sættes en stopper for overfiskeri, for ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri og for destruktive fiskerimetoder. Der skal implementeres videnskabsbaserede forvaltningsplaner for at genoprette fiskebestande hurtigst mulig, og som minimum til et niveau, der giver et bæredygtigt udbytte vurderet alt efter deres biologiske karakteristika.
  Delmål 14.5 Inden 2020, skal mindst 10% af kyst- og havområder være beskyttet, i overensstemmelse med national og international lovgivning og baseret på den bedste tilgængelige videnskabelig information.
  Delmål 14.6 Inden 2020, skal vise former for fiskeristøtte, der forårsager overkapacitet og overfiskeri, forbydes, og støtteordninger, der bidrager til ulovlig, urapporteret og ureguleret fiskeri, skal fjernes, og der skal afstås fra at indføre nye lignende støtteordninger, idet det erkendes at passende og effektiv special- og differentieret behandling af udviklingslande og de mindst udviklede lande bør være en integreret del af Verdenshandelsorganisationens forhandlinger om fiskeristøtteordninger.
  Delmål 14.7 Inden 2030, skal de økonomiske fordele øges for små østater under udvikling og de mindst udviklede lande i forhold til bæredygtig brug af havressourcer, herunder bæredygtig forvaltning af dambrug, akvakultur og turisme.
  Delmål 14.a Øge den videnskabelig viden, udvikle forskningskapacitet og overføre havteknologi, i henhold til “the Intergovernmental Oceanographic Commission Criteria and Guidelines on the Transfer of Marine Technology”, for at forbedre havenes sundhedstilstand og for at øge havbiodiversitetens bidrag til udviklingen i udviklingslande, især små østater under udvikling og de mindst udviklede lande.
  Delmål 14.b Give småfiskere adgang til havressourcer og markeder.
  Delmål 14.c Øge beskyttelse og bæredygtigt brug af havene og deres ressourcer ved at implementere den internationale lovgivning, som afspejlet i De Forenede Nationers Havretskonvention, som angiver de juridiske rammer for bevarelse og bæredygtigt brug af havene og deres ressourcer, som anført i paragraf 158 i “The future we want”
 • Mål 15: Livet på land
  Delmål 15.1 Inden 2020, sikre bevarelse, genoprettelse og bæredygtigt brug af økosystemer på land og i ferskvand, specielt skove, vådområder, bjerge og tørområder i henhold til forpligtigelser under internationale aftaler.
  Delmål 15.2 Inden 2020, fremme bæredygtig forvaltning af alle typer af skove, stoppe skovrydning, genskabe forringede skove og væsentligt øge skovrejsning og skovplantning globalt set.
  Delmål 15.3 Inden 2030, bekæmpe ørkendannelse, genoprette forringet land og jord, herunder land påvirket af ørkendannelse, tørke og oversvømmelse, og forsøge at opnå en jordforringelses-neutral verden.
  Delmål 15.4 Inden 2030, sikre beskyttelse af bjergøkosystemer, herunder deres biodiversitet, for at kunne øge deres evne til at bidrage til bæredygtig udvikling.
  Delmål 15.5 Tage omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelsen af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.
  Delmål 15.6 Fremme retfærdig og ligelig fordeling af fordelene ved at bruge genetiske ressourcer og fremme en passende adgang til sådanne ressourcer, som aftalt internationalt.
  Delmål 15.7 Tage omgående handling for at stoppe krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede dyre- og plantearter og adressere både efterspørgsel og udbud af ulovlige vildtdyrprodukter.
  Delmål 15.8 Inden 2020, introducere foranstaltninger for at forhindre indførelsen, og væsentlig begrænse indvirkningen, af naturfremmede arter på land- og i vandøkosystemer, og kontrollere eller udrydde de prioriterede arter.
  Delmål 15.9 Inden 2020, integrere økosystem- og biodiversitetsværdier ind i national og lokal planlægning, i udviklingsprocesser, og i fattigdomsbekæmpelsesstrategier og redegørelser.
  Delmål 15.a Mobilisere og betydeligt øge de finansielle ressourcer fra alle kilder til at beskytte og bruge biodiversitet og økosystemer bæredygtigt.
  Delmål 15.b Mobilisere betydelige ressourcer fra alle kilder og alle niveauer til at finansiere bæredygtig skovforvaltning og til at give tilstrækkelige incitamenter for udviklingslande til at fremme denne form for forvaltning, herunder beskyttelse og genplantning af fældede skovområder.
  Delmål 15.c Øge den globale støtte til kampen mod krybskytteri og ulovlig handel med beskyttede arter, bl.a. gennem styrkelse af lokalsamfunds muligheder for at forfølge en bæredygtig levevis.
fondansøgning